DĖL PROKURATŪROS ĮSTATYMO PROJEKTO

DĖL PROKURATŪROS ĮSTATYMO PROJEKTO2017 m. lapkričio 8 d. asociacijos pirmininkas dalyvavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje svarstant Prokuratūros įstatymo Nr. I-599  1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37(5), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 16(1), 37(7) straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-1080 ir su juo susijusių įstatymų projektus bei pateikė pasiūlymą dėl šio projekto, su kuriuo norint susipažinti:

SPAUSTI ČIA

SEMINARAS


2016 m. gruodžio 1 d. mūsų asociacija pravedė prokuratūros ONKT padalinių darbuotojams seminarą „Aktualios korupcinių nusikaltimų baudžiamojo persekiojimo teorinės ir praktinės problemos“.

Paskaitų temos:

"Aktualios praktinės ir teorinės problemos kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo bylose" SPAUSTI ČIA

"Aktualios praktinės ir teorinės problemos papirkimo bylose, naujausia LAT jurisprudencija" SPAUSTI ČIA

"Aktuali LAT jurisprudencija kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo baudžiamajame procese klausimais" SPAUSTI ČIA
Teismų aktuose pasitaikantys lotyniški terminai

Teismų aktuose pasitaikantys lotyniški terminai


 
A priori 
Iš anksto; nepatikrinus faktų; neatsižvelgiant į patirtį (spręsti, daryti išvadą)
Ad hoc 
Esant konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą
Auctoritate rationis
Argumentavimo galia
Audiatur et altera pars 
Tebūnie išklausyta ir antroji pusė
Bona fide
Nuoširdžiai, visai atvirai, sąžiningai (pažodžiui – geru pasitikėjimu)
Conditio sine qua non 
Būtina sąlyga; sąlyga, be kurios neįmanoma ką pradėti
De facto 
Faktiškai; iš tikrųjų
De iure 
Teisiškai; pagal teisę
De lege ferenda
Pagal būsimus įstatymus
Erga omnes 
Dėl visų; visiems
Ex ante 
Iš anksto
Ex lege
Pagal teisę; pagal įstatymą
Ex nunc 
Nuo dabar; ateityje
Ex officio 
Pagal pareigas
Ex post facto
Po fakto 
Expressio unius est exclusio alterius
Vieno [dalyko, asmens] įvardijimas yra kito pašalinimas
Expressis verbis 
Aiškiais žodžiais; tiesiogiai
Impossibilium nulla obligatio est
Niekas neįpareigojamas daryti to, kas neįmanoma
Inter alia
Be kita ko
Inter partes
Tarp šalių
Ipso 
Pats savaime
Ipso facto 
Pačiu faktu; dėl to; savaime
Ipso iure 
Pačia teise; pagal įstatymą; dėl įstatymo
Iura novit curia
Teismas žino teisę
Ius cogens 
Imperatyvi norma
Jus sanguinis 
Kraujo teisė (vaikų, kurių tėvai yra valstybės piliečiai, pilietybės teisė)
Jus soli 
Žemės teisė (vaikų, gimusių tam tikros valstybės teritorijoje, pilietybės teisė)
Lacuna legis 
Teisinio reguliavimo spraga
Lex benignior retro agit
Įstatymas, pagerinantis subjektų padėtį, turi grįžtamąją galią
Lex generalis 
Bendrasis įstatymas
Lex non cogit ad impossibilia
Teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų 
Lex posterior derogat priori
Vėlesnis įstatymas įveikia ankstesnįjį
Lex retro non agit
Įstatymas neturi grįžtamosios galios
Lex specialis 
Specialusis įstatymas
Lex specialis derogat legi generali
Specialusis įstatymas įveikia bendrąjį, specialioji norma yra viršesnė už bendrąją
Locus standi 
Teisė kreiptis į teismą;
pareiškėjo sąsaja su ginčijamu teisės aktu
Mutatis mutandis  
Su būtinais (atitinkamais) pakeitimais
Nemo iudex in propria causa
Niekas negali būti teisėju savo byloje
Non bis in idem
Negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą 
Nulla poena sine lege
Nėra bausmės be įstatymo 
Nullum crimen sine lege
Nėra nusikaltimo be įstatymo
Obiter dictum
Pasakyta tarp kitko; argumentas, neturintis lemiamos reikšmės sprendimui
Onus probandi
Įrodymo našta, pareiga įrodyti
Pacta sunt servanda
Sutarčių reikia laikytis
Per definitionem 
Pagal apibrėžimą
Per se 
Pats savaime
Ratio decidendi
Argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas
Res iudicata 
Teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį
Restitutio in integrum  
Visiškas teisių atkūrimas
Suprema potestas 
Aukščiausia galia, t. y. tautos suverenitetas
Tantum devolutum quantum appellatum
Vertinama tai, dėl ko kreiptasi, dėl ko pateikta apeliacija
Ubi ius – ibi remedium  
Suteikus teisę, turi būti suteikta ir jos gynimo priemonė
Ultima ratio
Kraštutinė priemonė;
paskutinis argumentas
Ultra vires 
Viršijant įgaliojimus
Volens nolens 
Noromis nenoromis

 

O tuo metu Lietuvoje


Šių dienų viena pagrindinių Lietuvos aktualijų - kaip pasiekti įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios bei teisminės valdžios, o taip pat ir vadinamosios "ketvirtosios valdžios" - žiniasklaidos, bendradarbiavimo siekiant vieno tikslo - kad Lietuvoje visiems būtų gyventi gera...
Kelios tezės

Kelios tezės


 • Jeigu bijai – nedaryk, jeigu darai – nebijok.
 • Yra ginklas siaubingesnis už šmeižtą – tai tiesa.
 • Įstatymas yra gėrio ir teisingumo menas.
 • Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti.
 • Garbingumas miršta, kai jis parduodamas.
 • Kelias į šlovę praskinamas darbu.
 • Narsa likimo smūgius daro niekingus.
 • Turėk drąsos naudotis savo protu.
 • Visas tiesas lengva suprasti, kai jos atrastos. Svarbu jas rasti.
 • Vertinkite savo žodžius. Kiekvienas jų gali tapti paskutinis.
 • Kas mėgsta dešrą ir gerbia teisingumą, geriau nematyti kaip daroma ir viena, ir kita. 
 • Gerą įstatymą ir pažeisti yra malonu.
 • Įstatymą lengviausia apeiti dideliam, mažas jį priverstas apibėgti, o tai ir sukelia įtarimą.

Šiek tiek lotyniškai

Šiek tiek lotyniškai


 • „Ius est ars aequi et boni“ - „Teisė yra gėrio ir teisingumo menas“
 • „Ex aequo et bono“ - “ Kaip reikalauja teisingumas ir padorumas“
 • „Ubi culpa est, ibi poena subesse debet“ - „Kur yra kaltė, ten turi būti ir bausmė“
 • „Jus omne supra omnem positum est injuriam“ – Kiekvienam teisės pažeidimui yra skirtas įstatymas, t. y. kiekvienas nusikaltimas susilaukia bausmės.
 • „Justa atque injusta audire magistratum decet“ – Pareigūnams dera išklausyti ir tiesos, ir netiesos žodžius.
 • "Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe" - Su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.
 • "Ubi concordia, ibi victoria" - Kur santaika, ten pergalė.
 • "Amat victoria curam" – Pergalė mėgsta triūsą.
 • "Fortes fortuna adjuvat" - Drąsiems ir laimė padeda.
 • "In necessariis unitas, in dubiis libertas" - Būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė.
 • "Pereat mundus, fiat justitia!" - Kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!
 • “Inde datae leges, ne fortior omnia posset“ – Įstatymai sukurti tam, kad stipresnis netaptų visagalis.


ONKT pradžia

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 1993 m. balandžio 2 d. įsakymu nuo 1993 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje įsteigė Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyrių.


Ši diena laikoma Lietuvos Respublikos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo padalinių įkūrimo diena.
Apie politiką linksmai

Apie politiką linksmai

 • Lietuva yra nepriklausoma, nes nuo jos gyventojų niekas nepriklauso.
 • Demokratija - tai tokia valdymo forma, kai teisus yra ne tas kuris teisus, o tas kuris surinko daugiau rinkėjų balsų.
 • Politikoje kaip ir gyvenime meluoti yra žymiai pigiau nei daryti...
 • Vyriausybė senai įsisąmonino, kad lengviausia pinigus atimti iš varguolių. Be abejo pas varguolius pinigų nedaug – bet užtai varguolių daugybė…
 • Brangiausi patarimai pas analitikus, o brangiausios kvailystės pas politikus.
 • Jei valdantieji nesako tiesos, tai nereiškia kad jie meluoja: jie paprasčiausiai nenori mus nuliūdinti.
 • Tarp naujojo šalies elito padoriausios yra elitinės prostitutės.
 • Informacija yra tai ką nuo mūsų slepia. Visa kita - reklama.
 • ATMINKITE: Po karo kolūkyje geriausiai ir daugiausiai už visus dirbo arkliai. Nepaisant to nei vienas iš jų pirmininku taip ir netapo.