Rodomi pranešimai su žymėmis Darbui. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Darbui. Rodyti visus pranešimus

Teismų aktuose pasitaikantys lotyniški terminaiA priori 
Iš anksto; nepatikrinus faktų; neatsižvelgiant į patirtį (spręsti, daryti išvadą)
Ad hoc 
Esant konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą
Auctoritate rationis
Argumentavimo galia
Audiatur et altera pars 
Tebūnie išklausyta ir antroji pusė
Bona fide
Nuoširdžiai, visai atvirai, sąžiningai (pažodžiui – geru pasitikėjimu)
Conditio sine qua non 
Būtina sąlyga; sąlyga, be kurios neįmanoma ką pradėti
De facto 
Faktiškai; iš tikrųjų
De iure 
Teisiškai; pagal teisę
De lege ferenda
Pagal būsimus įstatymus
Erga omnes 
Dėl visų; visiems
Ex ante 
Iš anksto
Ex lege
Pagal teisę; pagal įstatymą
Ex nunc 
Nuo dabar; ateityje
Ex officio 
Pagal pareigas
Ex post facto
Po fakto 
Expressio unius est exclusio alterius
Vieno [dalyko, asmens] įvardijimas yra kito pašalinimas
Expressis verbis 
Aiškiais žodžiais; tiesiogiai
Impossibilium nulla obligatio est
Niekas neįpareigojamas daryti to, kas neįmanoma
Inter alia
Be kita ko
Inter partes
Tarp šalių
Ipso 
Pats savaime
Ipso facto 
Pačiu faktu; dėl to; savaime
Ipso iure 
Pačia teise; pagal įstatymą; dėl įstatymo
Iura novit curia
Teismas žino teisę
Ius cogens 
Imperatyvi norma
Jus sanguinis 
Kraujo teisė (vaikų, kurių tėvai yra valstybės piliečiai, pilietybės teisė)
Jus soli 
Žemės teisė (vaikų, gimusių tam tikros valstybės teritorijoje, pilietybės teisė)
Lacuna legis 
Teisinio reguliavimo spraga
Lex benignior retro agit
Įstatymas, pagerinantis subjektų padėtį, turi grįžtamąją galią
Lex generalis 
Bendrasis įstatymas
Lex non cogit ad impossibilia
Teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų 
Lex posterior derogat priori
Vėlesnis įstatymas įveikia ankstesnįjį
Lex retro non agit
Įstatymas neturi grįžtamosios galios
Lex specialis 
Specialusis įstatymas
Lex specialis derogat legi generali
Specialusis įstatymas įveikia bendrąjį, specialioji norma yra viršesnė už bendrąją
Locus standi 
Teisė kreiptis į teismą;
pareiškėjo sąsaja su ginčijamu teisės aktu
Mutatis mutandis  
Su būtinais (atitinkamais) pakeitimais
Nemo iudex in propria causa
Niekas negali būti teisėju savo byloje
Non bis in idem
Negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą 
Nulla poena sine lege
Nėra bausmės be įstatymo 
Nullum crimen sine lege
Nėra nusikaltimo be įstatymo
Obiter dictum
Pasakyta tarp kitko; argumentas, neturintis lemiamos reikšmės sprendimui
Onus probandi
Įrodymo našta, pareiga įrodyti
Pacta sunt servanda
Sutarčių reikia laikytis
Per definitionem 
Pagal apibrėžimą
Per se 
Pats savaime
Ratio decidendi
Argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas
Res iudicata 
Teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį
Restitutio in integrum  
Visiškas teisių atkūrimas
Suprema potestas 
Aukščiausia galia, t. y. tautos suverenitetas
Tantum devolutum quantum appellatum
Vertinama tai, dėl ko kreiptasi, dėl ko pateikta apeliacija
Ubi ius – ibi remedium  
Suteikus teisę, turi būti suteikta ir jos gynimo priemonė
Ultima ratio
Kraštutinė priemonė;
paskutinis argumentas
Ultra vires 
Viršijant įgaliojimus
Volens nolens 
Noromis nenoromis